chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 13/01/2023 | 06:05 PM  | View count: 87
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 18/01/2023 | 05:58 PM  | View count: 70
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 06/02/2023 | 05:52 PM  | View count: 178
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 09:23 AM  | View count: 442
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 01/03/2022 | 08:50 AM  | View count: 406
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch văn hóa ứng xử trên không gian mạng của huyện Mỹ Đức, giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 22/12/2021 | 02:53 PM  | View count: 422
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Công điện về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện trong tình hình mới

Ngày đăng 13/10/2021 | 08:00 PM  | View count: 514
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Ngày đăng 09/10/2021 | 03:00 PM  | View count: 275
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ ứng phó với bão Conson đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippin

Ngày đăng 08/09/2021 | 04:24 PM  | View count: 249
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn huyện để phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 06/08/2021 | 07:00 PM  | View count: 308
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 01/08/2021 | 10:00 PM  | View count: 252
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 21/07/2021 | 10:00 PM  | View count: 287
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giám sát người đi từ vùng có dịch về địa phương

Ngày đăng 10/07/2021 | 06:51 PM  | View count: 303
Nội dung chi tiết xem   tại đây