chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 18/01/2024 | 03:39 PM  | View count: 160
Nội dung chi tiết xem   tại đây

LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN MỸ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày đăng 19/01/2024 | 10:07 AM  | View count: 531
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023

Ngày đăng 17/07/2023 | 10:06 AM  | View count: 276
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:55 AM  | View count: 249
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/03/2023 | 06:23 PM  | View count: 214
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 13/01/2023 | 06:05 PM  | View count: 177
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 18/01/2023 | 05:58 PM  | View count: 208
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 06/02/2023 | 05:52 PM  | View count: 386
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 09:23 AM  | View count: 748
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 01/03/2022 | 08:50 AM  | View count: 466
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch văn hóa ứng xử trên không gian mạng của huyện Mỹ Đức, giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 22/12/2021 | 02:53 PM  | View count: 476
Nội dung chi tiết xem     tại đây