HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tăng cường giám sát Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC
Ngày đăng 21/05/2018 | 09:15

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua chương trình giám sát năm 2018 của HĐND Huyện. Từ ngày 16/5-18/5/2018, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Phạm Quang Lộ - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát, tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định nhà nước về kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC các xã, thị trấn.

Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện. Tại các xã, thị trấn tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và cán bộ chuyên môn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Thông qua báo cáo và kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định nhà nước về kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2018 của các đơn vị. Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC các xã, thị trấn như: Tổng số hồ sơ tiếp nhận/tổng số hồ sơ đã giải quyết luôn đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt 100%; tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở, trang thiết bị nhưng các xã, thị trấn đã trang bị đầy đủ thiết bị và điều kiện để phục vụ công dân thực hiện 146 thủ tục hành chính và 13 thủ tục dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Tư pháp đang triển khai tại cấp xã; tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến luôn đạt 100%; Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triển khai và duy trì thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện trao đổi, đóng góp một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã Hồng Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn giám sát đã chỉ ra được những mặt còn hạn chế, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế về một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; công tác sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác tuyên truyền, phổ biến tới người dân; đánh giá những mặt đạt được, chưa đạt được qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của một số đơn vị liên quan. Từ đó kiến nghị với cơ quan liên quan nhanh chóng có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến các nội dung giám sát.

Đ/c Phạm Quang  Lộ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện - Trưởng đoàn Giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát tại xã Lê Thanh

Kết luận tại các buổi Giám sát, đồng chí Phạm Quang  Lộ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện - Trưởng đoàn Giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi giám sát của các xã, thị trấn. Đồng chí Trưởng đoàn Giám sát đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất đến người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện TTHC; đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về giải quyết TTHC, công khai, minh bạch về thời gian và tình hình giải quyết TTHC; chú ý rà soát, kiểm soát việc thực hiện TTHC, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, tổ chức đoàn thể với bộ phận một cửa, cần quản lý tốt các công văn đến, đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương cũng như công tác cải cách hành chính chung của Huyện.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức