thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã: Vạn Kim, Lê Thanh, Đốc Tín, Mỹ Thành, Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 26/06/2023 | 09:37  | View count: 279

Nội dung chi tiết xem   tại đây