văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
68/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 24/07/2018 Bạch Liên Hương
67/NQ-HĐND Về việc thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện 24/07/2018 Bạch Liên Hương
65/NQ-HĐND Về việc Phê chuẩn tổng quyết toán NSNN huyện Mỹ Đức năm 2017 24/07/2018 Bạch Liên Hương
64/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2018 Bạch Liên Hương
1880/QĐ-UBND Về việc phân công công tác đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
21/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội 05/06/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
10/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Huyện 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
05/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
12/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
11/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
09/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
08/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
07/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
06/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
04/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
03/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
02/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
01/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
16/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
14/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

cấp ban hành