văn hóa xã hội

Huyện Mỹ Đức triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025
Ngày đăng 20/10/2021 | 18:00  | View count: 265

Sáng ngày 20/10, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức giao ban công tác lao động thương binh xã hội và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025.

Ngay từ đầu năm 2021, Phòng LĐTBXH huyện đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện và của Sở Lao động TB&XH đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện. Trong bối cảnh tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ chuyên môn của ngành vẫn luôn được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt.  9 tháng đầu năm, công tác vận động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được các cấp chính quyền và người dân hưởng ứng sâu rộng đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Phòng LĐTBXH đã bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Sở LĐTBXH thành phố, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở để từ đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác LĐTBXH tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, thành phố, Phòng LĐTBXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành trên các văn bản chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; phê duyệt 73 kế hoạch của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bản đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch covid - 19. Các đơn vị đều đã thành lập Bản chỉ đạo (hoặc Tổ công tác) và Đội phản ứng nhanh, xây dựng phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với tình hình, diễn biến của dịch bệnh; triển khai công tác hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ UBND Thành phố. Tính đến thời điểm 18/10–2021, Phòng LĐTBXH đã tham mưu UBND huyện Quyết định hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, với tổng số 29.805 đối tượng, với số tiền gần 35 tỷ đồng.

Về việc triển khai kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Mỹ Đức theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. Việc xác định số hộ nghèo, số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội. Đồng thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025. Rà soát, tổng hợp số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 để đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 đối với hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Phương pháp rà soát thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 167/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các biểu, mẫu theo Thông từ số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được sửa đổi, quy định phù hợp với chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố, gồm 6 bước. Các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách, tổ chức họp dân, niêm yết công khai cấp xã xong trước ngày 20/11/2021. UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện trước ngày 25/11/2021. UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát; báo cáo kết quả rà soát về UBND Tp và Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/12/2021.

Theo Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Trong đó tiêu chí thu nhập khu vực nông thôn 2.000.000 đồng/người/tháng, khu vực thành thị 2.500.000 đồng/người/tháng. Các chỉ số đo lường mức độ thiểu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế. trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chuẩn hộ có mức sống trung bình của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022–2025 khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/ tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiểu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/ tháng từ 2 500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/ tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/ tháng trên 2.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nghìn – Trưởng Phòng LĐTBXH huyện đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của ngành và đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để người dân biết, tham gia thực hiện. Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Các xã, thị trấn kiện toàn Ban giảm nghèo hoặc thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, phân công các thành viên theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình rà soát. Đồng thời hướng dẫn Nhân dân kê khai đầy đủ, trung thực. Quá trình rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách và đơn thư khiếu nại…/.

Nguyễn Quyền