văn hóa xã hội

Mỹ Đức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày đăng 09/02/2017 | 12:02  | View count: 448

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND, ngày 31/12/2016, của UBND Thành phố về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2017, ngày 7/2, UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện đặt ra mục tiêu sẽ cung cấp tối thiểu 40% TTHC của Huyện và các xã, thị trấn trực tuyến mức độ 3; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công Thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4. 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp để chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc, giảm sổ sách giấy tờ. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh đạt trên 60%. Các dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác đạt tối thiểu 20% được thực hiện qua mạng. 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của Huyện có máy tính phục vụ công việc và khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc.

Đồng thời, duy trì hoạt động cổng thông tin của UBND huyện Mỹ Đức đảm bảo có hiệu quả, các cơ quan, phòng, ban, ngành đoàn thể thường xuyên cung cấp thông tin đồng thời khai thác và sử dụng thông tin trên công thông tin của huyện. Từng bước đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ công của các tổ chức và công dân. Bố trí Wifi kết nối Internet hỗ trợ công dân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính tại Trụ sở HĐND và UBND Huyện, bộ phận Một cửa của Huyện và các xã, thị trấn.100% cán bộ, công chức, viên chức được đáo tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Thành phố, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, huyện Mỹ Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện gắn kết chỉ tiêu triển khai ứng dụng CNTT vào tiêu chí đánh giá thi đua trong các cơ quan và yêu cầu bắt buộc trong công tác cán bộ. Có cơ chế, chính sách để làm cơ sở tổ chức triển khai ứng dụng CNTT và khai thác, chia sẻ CSDL đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Tăng cường hợp tác với các Tập đoàn, Doanh nghiệp CNTT có uy tín trong và ngoài nước.

UBND các xã, thị trấn cần chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ứng dụng CNTT trên Cổng thông tin điện tử huyện, tại bộ phận Một cửa, các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn quản lý...

Theo Thanh Tình, Cổng GTĐT Hà Nội