Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
07/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội 08/03/2016 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung
02/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 21/01/2016 Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh
01/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội 20/01/2016 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
7179/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thành phố Hà Nội 28/12/2015 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
108/2015/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2016 của huyện Mỹ Đức 15/12/2015 Chủ tịch Lê Văn Sang
2225/QĐ-TTg Về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 10/12/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
2242/QĐ-TTg Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ 10/12/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
2224/QĐ-TTg Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 10/12/2015
06/2015/TT-BNV Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ 08/12/2015 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
05/2015/NQ-HĐND Về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 01/12/2015 Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
05/2015/TT-BNV Về việc quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 25/11/2015 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
192/2015/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu. nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định 24/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
183/2015/TT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng- Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg, ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 17/11/2015 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
2026/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 17/11/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
179/2015/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT/BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh, Thành Phố trực thuộc Trung Ương 13/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
117/2015/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 12/11/2015
73/2015/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 11/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
170/2015/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ thí thẻ căn cước công dân 09/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
63/2015/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 05/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
61/2015/TT-BGTVT Về việc quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng

Cấp ban hành