tin tức sự kiện

Hội Nông dân huyện Mỹ Đức giải ngân cho vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân trên 2,4 tỷ đồng
Ngày đăng 10/06/2021 | 20:37  | View count: 126

Để tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, năm 2021, Hội nông dân huyện Mỹ Đức đã tích cực triển khai các dự án cho hội viên vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi và phát triển nghề mây tre giang đan…

Từ đầu năm đến nay, hội Nông dân huyện đã giải ngân được 2 tỷ 448 triệu đồng cho hội viên của 7 xã vay vốn với  121 hộ tham gia vay vốn. Các dự án gồm: Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” ở xã Tuy Lai có 20 hộ và ở An Tiến 15 hộ tham gia vay vốn; Dự án “Sản xuất mây tre giang đan” tại xã An Mỹ có 17 hộ; Dự án“Chăn nuôi lợn thịt” ở xã Đồng Tâm có 20 hộ và ở xã Lê Thanh có 15 hộ tham gia;  dự án “trồng bưởi diễn” ở xã Bột Xuyên có 14 hộ tham gia; Dự án “phát triển chăn nuôi bò sinh sản” ở xã Xuy Xá có 20 hộ. Bình quân mỗi hộ được vay từ 20 – 25 triệu đồng trong thời hạn hai năm đến 3 năm. Nhìn chung, các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã tác động tích cực đến công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện các nội dung chương trình của Hội đề ra, tạo điều kiện cho cơ sở Hội vận động thành lập, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp. Nhờ vậy, vị thế, vai trò của tổ chức Hội nông dân ngày càng được nâng cao, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Hội viên nông dân phấn khởi gắn bó với tổ chức hội nhiều hơn.

Hội Nông dân huyện Mỹ Đức giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã An Tiến

Có thể nói, hoạt động vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên nông dân có vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân huyện Mỹ Đức. 

Thu An