tin tức sự kiện

Bồi dưỡng nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực người học
Ngày đăng 29/08/2019 | 16:55  | View count: 215

Sáng ngày 29/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực người học cho 995 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ngành Giáo dục & Đào tạo huyện.

Về dự chỉ đạo khai mạc lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Đặng Văn Cảnh- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đặng Văn Viện-HUV, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo; Lê Xuân Thăng- Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; Trần Thị Việt Hương- Phó Giám đốc TTBDCT huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, TTBDCT huyện.
Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ngành Giáo dục & Đào tạo huyện thực hiện tốt nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực người học mà Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI năm 2013 đã ban hành.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện