tin tức sự kiện

Mỹ Đức kiểm tra việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử
Ngày đăng 05/10/2018 | 14:29  | View count: 1458

Thực hiện Kế hoạch 1260/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc kiểm tra thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện Mỹ Đức; từ ngày 03/10/2018, Phòng Văn hóa Thông tin đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức kiểm tra đợt I tại các cơ quan: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, BQL Dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, thị trấn Đại Nghĩa, An Mỹ, Đồng Tâm, Vạn Kim.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đều phổ biến, quán triệt 02 bộ Quy tắc ứng xử tới cán bộ, đồng thời gắn với thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của cán bộ; Niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nơi dễ nhìn thấy. Đặc biệt, tại một số cơ quan như Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao đã đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ hàng tháng. Tại UBND xã An Mỹ, phát huy vai trò người đứng đầu, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã trực tiếp phổ biến nội dung Quy tắc ứng xử tới cán bộ đồng thời là người gương mẫu đi đầu và thường xuyên nhắc nhở cán bộ nghiêm túc thực hiện.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử; tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra, thái độ làm việc của mỗi cán bộ đã được nâng lên rõ rệt. Phong cách ứng xử cũng như trách nhiệm giải quyết thực thi công vụ có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Giải quyết công việc đúng quy trình và thời gian quy định. Tại bộ phận một cửa, cán bộ chuyên trách có thái độ đúng mực, niềm  nở đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Tại các xã, thị trấn đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; tổ chức thành công Tọa đàm về thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các thôn, làng, tổ dân phố. Từ đó nhân dân đã nhận thức được về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tự giác thực hiện các nội dung quy tắc, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động, ứng xử, giao tiếp của người dân tại các nơi công cộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn  một số tồn tại: một số ít các đơn vị được kiểm tra vẫn còn hiện tượng cán bộ nói chuyện riêng trong giờ làm việc, có tác phong chưa nghiêm túc; công tác vệ sinh nơi làm việc còn chưa được sạch sẽ, bàn làm việc chưa được sắp xếp gọn gàng…

Cán bộ BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung giải quyết công việc

Để Quy tắc ứng xử ngày càng đi vào đời sống và phát huy hiệu quả, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động, Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện; Tổ chức các hội nghị  gắn với tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động, Quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Trong thời gian tới, Phòng Văn hóa Thông tin sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND  huyện tổ chức triển khai các đợt kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị còn lại trên địa bàn huyện.

Lan Hương - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện