tin tức sự kiện

Huyện ủy Mỹ Đức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 24/09/2020 | 09:08  | View count: 387

Ngày 23/09, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã khái quát những kết quả nổi bật, toàn diện của Đảng bộ huyện Mỹ Đức trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, quán triệt mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt nội dung học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025

Trong đó, Đảng bộ huyện tiếp tục bám sát các quy hoạch đã được thành phố phê duyệt, trên cơ sở đó tập trung phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng du lịch, dịch vụ; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp, mở rộng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp chất lượng có tính cạnh tranh cao, gắn sản phẩm nông nghiệp vào phục vụ ngành du lịch, phát triển và mở rộng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; định hướng mở rộng, hiện đại hóa công nghiệp, giải quyết ô nhiễm môi trường và những vấn đề xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu sớm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội, tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân; giáo dục - đào tạo đầu tư phát triển đồng bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đảm bảo ngay từ cơ sở; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Hà Nội thanh lịch – văn minh thiết thực, thực chất; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ đều khắp trong đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển đúng hướng, giàu đẹp, văn minh.

Mục tiêu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm: từ 10 % trở lên; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 15%: tập trung vào 5 nhiệm vụ trong tâm  và tổ chức thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá quan trọng đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; đổi mới công tác quản lý phát triển du lịch -  dịch vụ chất lượng cao; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch

Cũng tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bạch Liên Hương cũng đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, các xã, thị trấn, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trong, tăng cường chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu quán triên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết đại hội ở cấp mình. Trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt bảo đảm tất cả đảng viên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và các tần lớp nhân dân đều được tiếp cận nghiên cứu học tập và nắm chắc các quan điểm chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Nghị quyết đã đề ra, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị xây dựng các chương trình hành động thiết thực, sát đúng ở cấp mình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân công cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm hay, đồng bộ, sáng tạo hiệu quả, nhằm tạo bước đột phá ngày từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới./.

Nguyễn Quyền