tin tức sự kiện

Mỹ Đức: Huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Thuỷ lợi và công tác phòng chống thiên tai
Ngày đăng 06/09/2019 | 17:15  | View count: 306

Ngày 6/9, tại xã An Tiến, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với huyện Mỹ Đức chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Pháp Luật Thủy lợi năm 2017, các văn bản liên quan và công tác phòng chống thiên tai năm 2019 cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thủy lợi các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Chi cục Thủy lợi - Sở NN&PTNT Hà Nội trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung quan trọng của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Luật Thuỷ lợi 2017 có 10 chương, 60 điều, bao gồm những vấn để cơ bản như: điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thuỷ lợi; đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi; quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và vận hành hồ chứa thuỷ điện phục vụ thuỷ lợi; dịch vụ thuỷ lợi; bảo vệ và đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi; quyền, trách nhiêm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thuỷ lợi; thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi. Điểm mới, quan trọng nhất của luật là quy định chuyển từ "phí" sang " giá" sản phẩm dịch vụ thủy lợi nhằm thể chế hóa  chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện cơ chế giá sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội, từ thủy lợi " phục vụ" sang thủy lợi " dịch vụ, gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi, đồng thời giúp người sử dụng dịch vụ thủy lợi hiểu rõ bản chất nước là hàng hóa, coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe phổ biến các văn bản liên quan hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ lợi như: Nghị định số 67/2018/NĐ – CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi; Nghị định số 77/2018/NĐ – CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Thông qua hội nghị tuyên truyền đã giúp các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản của Luật Thuỷ lợi, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ và người dân trong việc bảo vệ, chống vi phạm các công trình thuỷ lợi và công trình đầu mối; kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các công trình đê điều, thủy lợi.

Nguyễn Quyền