Tin mới

Mỹ Đức triển khai chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm – OCOP huyện Mỹ Đức đến năm 2020
Ngày đăng 22/10/2019 | 17:09  | View count: 311

Mỹ Đức triển khai chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm – OCOP huyện Mỹ Đức đến năm 2020

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đao, Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc BCĐ Chương trình xây dựng NTM - OCOP huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các ban ngành đoàn hể của huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn và cán bộ theo dõi - OCOP xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị, Các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Mậu Thái - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Bắc Bộ truyền đạt những nội dung cơ bản của chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm – OCOP và được thông qua các văn bản, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của thành phố về phát triển sản phẩm để thực hiện trương trình này. Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nhiệp, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ... có lợi thế của từng địa phương  theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Các sản phẩm tham gia chương trình khá đa dạng gồm 6 loại sản phẩm chính thuộc nhóm ngành thực phẩm; ngành đồ uống; ngành thảo dược; ngành thủ công mỹ nghệ; ngành vải, may mặc; ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng. Để thực hiện được chương trình này, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần xác định đây là khâu then chốt để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mỗi địa phương phải tìm ra được lợi thế riêng để có định hướng hỗ trợ người dân. Các Phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện căn cứ vào nhiệm vụ liên quan để thực hiện hoàn thành đề án thực hiện chương trình OCOP của huyện; quyết liệt đổi mới, củng cố hoạt động của các HTX; đồng thời để phát huy hiệu quả của chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc khai thác lợi thế Chương trình OCOP phục vụ phát triển kinh tế nông thôn. Đây là một chương trình thiết thực cần được triển khai sâu rộng cho toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng. Mỗi địa phương cần nắm bắt cơ hội và tổ chức lại sản xuất, gắn sản xuất với thị trường, tạo thêm sản phẩm Chương trình OCOP có giá trị cao về kinh tế, xã hội, văn hóa... làm tiền đề trong quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế trên cơ sở lợi thế, thế mạnh của từng địa phương.

Thu An – Hữu Khánh