TIN TỨC KHÁC

20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại huyện Mỹ Đức (2002 - 2022)
Ngày đăng 17/06/2022 | 09:57  | View count: 207

Thực hiện nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác,  nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách, là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống; góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, ổn định xã hội. Vì vậy, 20 năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức đã tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong huyện triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các chương trình tín dụng chính sách ,góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Sau khi PGD NHCSXH huyện được thành lập và đi vào hoạt động, ngày 15/08/2003, UBND huyện đã có Quyết định số 1147/QĐ-UBND thành lập Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mỹ Đức với 10 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban và đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện và Giám đốc NHCSXH huyện là thành viên. Trong 20 năm hoạt động, Ban đại diện HĐQT huyện luôn được củng cố, kiện toàn, đã tập trung được ý chí và sức mạnh tập thể trong chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng chính sách. Thường xuyên chỉ đạo NHCSXH huyện xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn, sử dụng vốn và giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn lực Nhà nước được sử dụng có hiệu quả; Họp Ban đại diện theo định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý trước và triển khai nhiệm vụ quý tiếp theo; tham gia cùng Chính quyền địa phương giải quyết những đề xuất của NHCSXH như trụ sở làm việc, xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… Đến nay thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện là 32 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí là Chủ tịch UBND xã, thị trấn…. Mô hình quản trị NHCSXH của Ban đại diện đó thực sự phát huy được sức mạnh, trở thành mô hình đặc thù riêng của hệ thống NHCSXH.

 Khi mới thành lập NHCSXH huyện Mỹ Đức chỉ có 3 cán bộ (01 Giám đốc, 01 cán bộ kế toán và 01 cán bộ tín dụng). Công tác tổ chức cán bộ đã được Ban lãnh đạo Chi nhánh và đơn vị đặc biệt quan tâm, chú trọng. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, màng lưới tổ chức cán bộ của PGD đã nhanh chóng được kiện toàn, gồm Ban Giám đốc và 2 tổ chuyên môn nghiệp vụ (tổ Kế hoạch tín dụng và tổ Kế toán - Ngân quỹ). Đến nay PGD có 11 cán bộ và 2 hợp đồng. Đội ngũ cán bộ đã đáp ứng được yêu cầu công việc, được bố trớ, sắp xếp phù hợp với trình độ, khả năng của từng cá nhân và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, màng lưới hoạt động của Phòng giao dịch đã rộng khắp với 01 trụ sở giao dịch, 22 điểm giao dịch lưu động cấp xã (trên tổng số 22 xã, thị trấn của huyện) và 352 Tổ TK&VV đang hoạt động có hiệu quả tại các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.  Màng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)  được thành lập tại các thôn có vai trò quan trọng trong hoạt động của NHCSXH, là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa Ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần tuyên truyền và chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng được thụ hưởng  kịp thời, thuận lợi, bảo đảm công khai, dân chủ, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội cũng như đảm bảo an toàn và sử dụng vốn đúng mục đích, thông qua khâu kiểm tra, giám sát ngay tại từng địa bàn dân cư.

Trải qua 20 năm, đến nay tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức đạt 584,2 tỷ đồng, tăng 564,9 tỷ đồng so với khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12 - 15%/năm, nguồn vốn đều tăng so với khi mới thành lập, trong đó nguồn vốn  Trung ương 208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,6% tổng nguồn vốn, tăng 188,7 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt 75,3 tỷ đồng, tăng 75,3 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận uỷ thác đầu tư của thành phố 297,6 tỷ đồng, tăng 297,6 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận uỷ thác đầu tư tại huyện 3,3 tỷ đồng, tăng 3,3 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thông qua Tổ TK&VV đạt 18,2 tỷ đồng , thông qua 352 tổ tiết kiệm và vay vốn (chiếm 3,1% tổng nguồn vốn), tăng 18,2 tỷ đồng so với khi mới thành lập. Đây là một hình thức huy động mới được triển khai thực hiện từ năm 2009 nhằm giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có thói quen dành tiền tiết kiệm, tạo lập vốn tự có và làm quen dần với các dịch vụ tài chính Ngân hàng.

Khi mới thành lập, PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức chỉ có 2 chương trình tín dụng là cho vay hộ nghèo và cho vay GQVL, với số dư nợ nhận bàn giao là 19,3 tỷ đồng, đến nay PGD đã thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng. Tổng doanh số cho vay 20 năm đạt 1.866,9 tỷ đồng đồng  Tổng doanh số thu nợ 1.337,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/5/2022 là 546,9 tỷ đồng với 12.309 khách hàng dư nợ, đạt trên 99% kế hoạch năm 2022, tăng 527,6 triệu đồng (gấp trên 28 lần) so với thời điểm mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 13,7%.

Trong quá trình hoạt động, PGD đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác, Tổ TK&VV và Chính quyền địa phương, thường xuyên quan tâm tới việc giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng của từng chương trình, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Từ năm 2012 đến nay NHCSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cấp huyện, chỉ đạo các xã có Nợ quá hạn cao thành lập Tổ thu nợ tại xã và đã tập trung thực hiện các giải pháp đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu trên địa bàn. Đến 31/5/2022, dư nợ quá hạn của PGD là 85,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,015% so với tổng dư nợ, giảm 2,585% so với thời điểm mới thành lập (năm 2003, nợ quá hạn nhận bàn giao là 495 triệu đồng, chiếm 2,6%/ tổng dư nợ). Có 18/22 xã không có nợ quá hạn như: Hương Sơn, An Phú, Phùng Xá, Phúc Lâm, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Đại Hưng…

Trong 20 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã đến với 100% số thôn, xóm trong huyện. Các chương trình cho vay của NHCSXH mang tính xã hội hoá cao, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ và chung sức, chung lòng triển khai thực hiện. Sau 20 năm hoạt động, nguồn vốn NHCSXH cho vay được 86.580 lượt khách hàng, đã góp phần giúp cho 18.961 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 20.079 lao động, xây dựng và cải tạo 58.620 công trình NS&VSMT, cho 1.214 hộ nghèo xây dựng nhà ở và đặc biệt là giúp cho 4.610 HSSV có HCKK được vay vốn trang trải chi phí học tập, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ là: không để một HSSV nào vì khó khăn về tài chính mà phải bỏ học. Hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của huyện.

Có thể nói, trong 20 năm qua (2003-2022), Ban đại diện HDQT NHCSXH huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Nguồn vốn tăng trưởng trong 20 năm đã đáp ứng cho hàng ngàn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn, khôi phục và phát triển một số làng nghề truyền thống, đã giúp cho gần 19.000 hộ thoát nghèo, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ  21,6% (năm 2003) xuống còn 0,73% (năm 2022) và tạo việc làm mới cho trên 20.000 lao động ở địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, GQVL và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Nguồn vốn qua NHCSXH được đáp ứng kịp thời, lãi suất thấp, thủ tục cho vay đơn giản, đã tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn phát huy hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho gia đình, đời sống nâng lên rõ rệt.

Tuy vậy, quá trình thực hiện Nghị định còn các tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là nguồn vốn cho vay còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đối với những hộ thiếu việc làm, chưa có việc làm. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch bệnh và sự biến động bất thường của giá cả thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, chăn nuôi của nhân dân, việc khôi phục sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Mức cho vay chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hiện nay thấp, không còn phù hợp với tình hình giá cả hiện nay. Một số xã, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng chính sách, công tác tuyên truyền còn hạn chế, nên vẫn còn phát sinh nợ quá hạn.

Để tín dụng chính sách đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg, ngày 10/7/2012 Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020; Đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đến năm 2022 huyện Mỹ Đức xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách đến năm 2030  với mục tiêu phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong đó giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 09/2004/CT-TTg nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương đối với hoạt động của NHCSXH, đặc biệt là sự ủng hộ về nguồn vốn, cơ sở vật chất để thực hiện tốt cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tích cực khai thác nguồn vốn tại địa phương, thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tháng qua tổ TK&VV. Chỉ đạo NHCSXH đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao hàng năm. Chủ động nắm bắt nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi, xử lý nợ quá hạn, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; Hoàn thiện hồ sơ cho vay quay vòng kịp thời, đúng đối tượng, không để tồn đọng vốn.  PGD NHCSXH huyện và các tổ chức Hội đoàn thể tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các Văn bản liên tịch, Hợp đồng uỷ thác, uỷ nhiệm đã được ký kết, nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV… để phương thức cho vay uỷ thác bán phần qua các tổ chức Hội đoàn thể ngày càng an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm trực giao dịch cấp xã; Tổ giao dịch lưu động ở các xã theo văn bản 2064A/NHCS của Tổng giám đốc, nhằm từng bước hoàn thiện mô hình quản lý của NHCSXH làm cho NHCSXH thực sự là Ngân hàng của dân, gần dân, sát dân từ đó khẳng định vị thế và vai trò của NHCSXH trong đời sống kinh tế, xã hội.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban đại diện HĐQT, của NHCSXH và các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại, sai sót để đảm bảo an toàn hiệu quả đồng vốn của Nhà nước.

20 năm một chặng đường, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện đạt kết quả, thực sự là cứu cánh cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tin tưởng rằng trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện và nhân dân trong huyện tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng NHCSXH để gặt hái được kết quả cao hơn nữa về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện Mỹ Đức./.

Ngân hàng CSXH huyện Mỹ Đức