TIN TỨC KHÁC

Huyện Mỹ Đức tham dự hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Ngày đăng 22/12/2021 | 15:47  | View count: 174

Sáng 22-12, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức chủ trì tham dự hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề "Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu Trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội, các đại biểu một số cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; thường trực các quận, huyện, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối những thành tựu 35 năm đổi mới, hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Quán triệt sâu sắc, đầy đủ quản điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Max - LeNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị cốt lõi, to lớn trong bài viết " một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đề xuất những giải pháp căn bản, phù hợp với kinh tế Thủ đô, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước trên con đường xây dựng CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đây là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, làm sáng tỏ việc Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên cơ sở đó nhận thức đúng về trách nhiệm, vị trí của Đảng bộ Thủ đô trong xây dựng và phát triển của cả nước, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm về văn hóa, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đồng thời phân tích và làm sâu sắc thêm những kinh nghiệm xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH. Hội thảo cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô củng cố vững chắc nhận thức chính trị, bồi đắp niềm tin to lớn của nhân dân Thủ đô đối với Đảng và con đường đi lên CNXH, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển cao theo định hướng CNXH.

Hội thảo cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư dành cho quê hương Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”./.

Nguyễn Quyền