tin tức khác

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo
Ngày đăng 24/12/2018 | 15:40  | View count: 414

Trong năm 2018, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền và các hội đoàn thể làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo và đã giúp cho nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với mục tiêu đồng hành cùng người nghèo, những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã triển khai có hiệu quả việc đầu tư nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua 12 chương trình cho vay như cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm và luôn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt trong năm 2018 này, Phòng giao dịch NHCSXH đã làm tốt chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 33/ QĐ – TTg ngày 10/8/ 2015  với số tiền 8,7 tỷ đồng, đạt 96% với tổng số hộ tham gia vay vốn hỗ trợ là 348 hộ.  Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH đều phát huy hiệu quả và đã góp phần tích cực trong thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, Toàn huyện hiện có 76 hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, 350 tổ  tiết kiệm và vay vốn (TK &VV) trên địa bàn 126 thôn, trong đó, số tổ xếp loại tốt là 346 tổ, khá 4 tổ, không có tổ trung bình, yếu. Đến ngày 30/11/2018, Tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội là 342,4 tỷ đồng, tăng 40,4 tỷ đồng so với ngày 30/11/ 2017, đạt 99, 2 % kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng đạt 13,33 %.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Huyện làm thủ tục giải ngân vốn vay cho người dân 

Theo Ban lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức cho biết: “ Để có được những kết quả trên, NHCSXH huyện Mỹ Đức luôn sát sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong chương trình giảm nghèo, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các xã thị trấn triển khai đồng bộ thống tất các mục tiêu đã đề ra,  tạo thuận lợi trong việc giải ngân kịp thời, nhanh chóng,  đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình thiếu vốn sản xuất, 22 điểm giao dịch cố định tại các xã, thị trấn, tăng cường kiểm tra giám sát các tổ vay vốn và tại các hộ gia đình vay vốn đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng dúng mục đích, giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Riêng trong năm 2018, toàn huyện đã có gần 5.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH và đã giúp cho gần 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.  Để việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm.v.v. Những năm tới, NHCSXH huyện Mỹ Đức tiếp tục đồng hành cùng người nghèo và trở thành điểm tựa để hộ nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Với những hoạt động thiết thực hiệu quả, Ngân hàng CSXH huyện Mỹ Đức đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, tạo tiền đề cũng như động lực giúp nhiều hộ dân trên đại bàn huyện Mỹ Đức vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Thu An