Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 17/02/2016 | 14:35  | View count: 12639

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 15/12/2015 của UBND Thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn số 125/STTTT-TrT ngày 27/01/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông; Hướng dẫn số 05-HD/BTGHU ngày 03/02/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phòng Văn hóa thông tin huyện Mỹ Đức đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị 06-CT/HU ngày 19/01/2016 của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam: Bản chất của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân của nhà nước ta; quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những đóng góp của Quốc hội  Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; vai trò, vị trí của Quốc hội khóa XIV trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế thời đổi mới.

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản và đổi mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương (Tài liệu giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương gửi kèm theo).

- Tuyên truyền pháp luật về bầu cử: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

- Tuyên truyền sự ủng hộ nhân dân với đường lối đổi mới của đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

- Tuyên truyền các nội dung tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

- Tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Như panô, khẩu hiệu, phướn

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh;

- Tuyên truyền lồng ghép vào các chuyên mục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật;

3. Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên từ nay đến hết tháng 6 năm 2016. Cao điểm tập trung thông tin tuyên truyền vào 10 ngày trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Chủ nhật, ngày 22/5/2016).

Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiểm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2016 - 2021!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Phòng Văn hóa thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban văn hóa thông, Đài truyền thanh thực hiện đợt tuyên truyền đạt kết quả tốt./.

Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Mỹ Đức