Thông tin tuyên truyền

Tăng cường quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet
Ngày đăng 06/07/2016 | 14:24  | View count: 218

Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức đã ban hành Văn bản số 56/VHTT về việc tăng cường việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. Theo đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet và các điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. Nội dung chi tiết xem tại đây