Thi đua khen thưởng

Cụm Thi đua số 6 tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2016
Ngày đăng 05/02/2016 | 08:54  | View count: 2825

Chiều ngày 03/02, tại Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Đức, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 6 tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua về việc quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thuộc cum thi đua số 6 đã ký cam kết và quyết tâm thực hiện 7 nội dung. Trong đó tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Thành phố; Đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, tháo gỡ khó khăn, môi trường sản xuất kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Thực hiện tốt chiến lược an sinh xã hội năm 2016, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc huyện trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, "Năm trật tự văn minh đô thị", vấn đề "vệ sinh an toàn thực phẩm", quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt. Các phong trào thi đua yêu nước cần được kiểm tra, tổng kết, đánh giá. Qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan toả trong cơ quan, đơn vị, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2016.

Chủ tịch UBND huyên Mỹ Dức Nguyễn Văn Hoạt ký giao ước thi đua

Chủ tịch UBND các huyện cụm thi đua số 6 cam kết đoàn kết, nhất trí, chỉ đạo đơn vị quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã cam kết.

Nguyễn Quyền