QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Mở rộng đất để xây dựng thao trường chiến thuật tại Trung tâm huấn luyện Miếu môn
Ngày đăng 09/04/2019 | 15:54

Nội dung chi tiết xem  tại đây