quy hoạch phát triển

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2022 | 03:36 PM  | View count: 441
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 548
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/10/2021 | 09:44 AM  | View count: 115
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công khai thời gian lập, tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đại Nghĩa trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 14/01/2021 | 03:29 PM  | View count: 1165
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 04/09/2020 | 08:36 AM  | View count: 1435
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/09/2019 | 10:35 AM  | View count: 1706
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 23/08/2019 | 09:08 AM  | View count: 1048
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công số, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:02 PM  | View count: 3624
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:21 PM  | View count: 7121
Nội dung chi tiết xem   tại đây