Xây dựng - đô thị - đất đai

Rà soát, xác định thời điểm các công trình xây dựng vi phạm
Ngày đăng 30/10/2019 | 16:24  | View count: 424

Đây là yêu cầu của đoàn kiểm tra công tác xử lí vi phạm trật tự xây dựng và quản lí đất đai huyện Mỹ Đức tại buổi kiểm tra công tác xử lí vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 2 xã Lê Thanh và Xuy Xá, sáng ngày 30/10.

Thực hiện hoạch số 1272/KH - UBND ngày 29/8/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về tăng cường công tác quản lí trật tự xây dựng, quản lí đất đai trên địa bàn huyện Mỹ Đức, sáng ngày 30/10, đoàn kiểm tra công tác xử lí vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) và quản lí đất đai huyện Mỹ Đức đã tổ chức kiểm tra công tác xử lí vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 2 xã Lê Thanh và Xuy Xá.

Qua kiểm tra, xem xét báo cáo kết quả xử lí các công trình vi phạm TTXD, đoàn kiểm tra của huyện đánh giá cao việc 2 xã Lê Thanh và Xuy Xá đã kịp thời triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát xử lí vi phạm TTXD và quản lí đất đai. 2 xã Lê Thanh và Xuy Xá đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ chỉ đọa kiểm tra đôn đốc thực hiện. Đến nay xã Lê Thanh và Xuy Xá đã tiến hành xử lí các công trình vi phạm TTXD, kiểm tra, rà soát các công trình vi phạm đề nghị đua vào quản lí và công trình buộc phải tháo dỡ theo lộ trình. 

Đồng chí Trần Văn Sự, Trưởng Phòng Quản lí đô thi huyện - Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Cần kiểm tra, rà soát, xác định rõ thời điểm các công trình xây dựng vi phạm để có biện pháp đưa vào quản lí và xử lí theo lộ trình, tuyệt đối không để phát sinh mới vi phạm TTXD sau ngày 5/9/2019. Đoàn kiểm tra công tác xử lí vi phạm trật tự xây dựng và quản lí đất đai huyện Mỹ Đức yêu cầu 2 xã Lê Thanh và Xuy Xá phải rà soát, xác định các công trình xây dựng vi phạm trước ngày 1/7/2014 để được đưa vào quản lí phải nằm trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, có biên bản kiểm tra hiện trạng, sơ đồ đất tỷ lệ 1/500, chụp ảnh các hạng mục công trình có ghi rõ ngày tháng thời điểm chụp, bản cam kết của chủ hộ cam kết không xây dựng phát sinh mới. Đối với các công trình vi phạm sau ngày 01/7/2014 đến thời điểm ngày 5/9/2019 phải kiên quyết, bắt buộc phải xử lí theo quy định. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra yêu cầu 2 xã Lê Thanh và Xuy Xá cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, chi tiết thời gian tiến hành xử lí, cưỡng chế vi phạm từ nay đến năm 2020. Các xã phải bố trí khu bãi diện tích khoảng 500m2 để tập kết vật liệu xây dựng, vật dụng vi phạm xây dựng trái phép. Đồng thời tổ chức họp giao ban hàng tuần để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí các trường hợp cố tình vi phạm, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, Đây chính là "tai mắt" giúp lực lượng chức năng kịp thời, nhanh chóng phát hiện vi phạm, góp phần lập lại trật tự công tác quản lí xây dựng, quản lí đất đai trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Quyền