Xây dựng - đô thị - đất đai

Thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 21 xã
Ngày đăng 30/10/2018 | 08:45  | View count: 4115

Thời gian qua, Hội đồng thẩm định xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đã tiến hành tiến hành thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch NTM cho các xã trên địa bàn huyện. Đến hết ngày 23/10/2018, Mỹ Đức đã hoàn thành thẩm định lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 21 xã.

Nhiệm vụ của việc điều chỉnh quy hoạch lần này tập trung vào việc kiểm tra rà soát đánh giá hiện trạng sử dụng đất và điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện từ nay đến năm 2030. Mục đích của buổi thẩm định là để làm rõ sự khác biệt giữa bản đồ án quy hoạch NTM năm 2012 và bản đồ án điều chỉnh bổ sung năm 2018 theo tỷ lệ 1/500.

Tại các buổi thẩm định, Các đơn vị thiết kế và các xã đều đã báo cáo và chỉ rõ những chỗ cần điều chỉnh, bổ sung so với bản đồ án quy hoạch XDNTM năm 2012, đảm bảo sát thực và phù hợp với quy hoạch chung của huyện của thành phố. Tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng NTM của huyện cũng đã làm việc công tâm, trách nhiệm, tiến hành xem xét, đánh giá, đưa ra các ý kiến xác đáng, có trọng tấm, trọng điểm và đều đi đến thống nhất rõ các nội dung điều chỉnh quy hoạch NTM cho các xã  về vấn đề mà mình phụ trách. Nội dung điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới của các xã trong năm 2018 này đều tập trung vào 4 nội dung chính sau: Điều chỉnh quy hoạch sản xuất; điều chỉnh qui hoạch xây dựng; điều chỉnh qui hoạch hạ tầng kỹ thuật; điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất  đều có tính định hướng cao và phù hợp với quy hoạch chung của huyện theo đúng quyết định 4465/ QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và phải phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện cũngnhư của địa phương từ nay đến năm 2030. Đơn vị tư vấn và các xã thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo tính định hướng và có tính khả thi cao.  Nhìn chung, Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều trọng tâm, trọng điểm, có tính xây dựng, có tầm nhìn xa và có tính định hướng cao, phù hợp với quy hoạch của huyện và của thành phố  và định hương phát triển kinh tế của địa phương từ nay đến năm 2030. Việc điều chỉnh đều bám sát vào các  văn bản mới và đúng với quy hoạch chung của huyện và thành phố. Công tác quy hoạch là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho xã và huyện phát triển kinh tế trong tương lai, góp phần tích cực trong việc xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và hiện đại.  

Trong thời gian tới, Hội đồng thẩm định xây dựng quy hoạch NTM của huyện chỉ đạo các xã và đơn vị thiết kế nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM và bổ sung quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của các xã  để Huyện Mỹ Đức trình thành phố phê duyệt.  Mỹ Đức phấn đấu hết năm 2018 sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xã NTM, quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn cho 21 xã theo đúng tiến độ đề ra. 

Thu An