Xây dựng - đô thị - đất đai

Hội nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM xã Thượng Lâm, xã Phúc Lâm
Ngày đăng 21/09/2018 | 17:36  | View count: 1977

Trong ngày 21/9, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Đức thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM xã Thượng Lâm, xã Phúc Lâm huyện Mỹ Đức đến năm 2030 theo tỷ lệ 1/500.

Theo báo cáo của công ty CP phát triển giáo dục và quản lý tài nguyên môi trường Bảo Long (đơn vị tư vấn) lập đã chỉ rõ: Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng NTM, quy hoạch khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn của hai xã Phúc Lâm và Thượng Lâm  theo tỷ lệ 1/500 là cần thiết để phù hợp với tình hình mới. Mục đích của buổi thẩm định là để làm rõ sự khác biệt giữa bản quy hoạch NTM năm 2012 và hiện nay để bản quy hoạch mới theo tỷ lệ 1/500 này phù hợp với quy hoạch chung của huyện đã được phê duyệt năm 2014. Nội dung điều chỉnh quy hoạch nông tập trung vào việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất; điều chỉnh qui hoạch xây dựng; điều chỉnh qui hoạch hạ tầng kỹ thuật; điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương cũng như của huyện. Sau khi nghe đơn vị tư vẫn giải trình các phần điều chỉnh bổ sung quy hoạch năm 2018 so với năm 2012, Các đại biểu đã mạnh dạn phát biểu ý kiến và đi đến thống nhất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn phải làm giao cho phù hợp với quy hoạch chung của huyện theo đúng quyết định 4465/ QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và phải phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương từ nay đến năm 2030. 

Đ/c Trần Văn Sự - Trưởng phòng Q uản lý đô thị huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sự - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện khẳng định tầm quan trọng của việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch NTM cho các xã lần này là tiền đề quan trọng cho việc định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của huyện nói chung. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Nếu làm tốt qui hoạch, làm tốt định hướng và có tầm nhìn chiến lược sẽ tạo tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, góp phần thúc đầy kinh tế của địa phương ngày một phát triển. Để đi đến thống nhất và hoàn thiện sớm hồ sơ quy hoạch trình Các sở ngành của thành phố, đồng chí Trần Văn Sự yêu cầu lãnh đạo hai xã Thượng Lâm và Phúc Lâm cùng với đơn vị thiết kế cần làm rõ cụ thể hơn sự điều chỉnh giữa năm 2012 – 2018, chỗ nào cần điều chỉnh, bổ sung phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết hơn và việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo theo đúng quy hoạch chung của huyện Mỹ Đức đã được phê duyệt năm 2014 và các văn bản pháp lý của chính phủ cũng như các văn bản đã được ban hành từ trước đó; chủ động hoàn thiện sớm bộ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung bản đồ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư theo tỷ lệ 1/500 gửi về Phòng Quản lý đô thị huyện trước ngày 27/9 để trình thành phố phê duyệt quy hoạch khu trung tâm và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn cho 2 xã Phúc Lâm và Thượng Lâm.

Thu An – Nguyễn Cường