Xây dựng - đô thị - đất đai

Mỹ Đức đẩy nhanh tiến độ XDCB, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 22/03/2018 | 16:12  | View count: 3112

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn Huyện. Cùng tham dự có Thủ trưởng các cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án của các Ban Quản lý dự án trong Quý I về công tác xây dựng cơ bản của Huyện. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Thường trực UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ thi công của các Dự án, Lãnh đạo của các Ban Quản lý dự án cùng cán bộ kỹ thuật giao ban tại các công trình, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Các công tình đã thực hiện tốt chất lượng, tiến độ, phục vụ tốt sản xuất vụ chiêm xuân và đảm bảo giao thông tại các tuyến đường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế như: Việc phối hợp, chia sẻ thông tin của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án còn hạn chế, chưa tập trung vào đầu mối để quản lý triển khai dự án nên tiến độ thực hiện dự án chậm, tỷ lệ giải ngân thấp và việc thanh quyết toán, đóng mã số các dự án chậm; chấp hành một số quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện còn chưa nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các Ban Quản lý dự án phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hoàn thành dự án; rà soát, phân loại các dự án còn vướng mắc tham mưu các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục trong thực hiện Dự án; Tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo UBND Huyện  qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc; Thường xuyên giao ban Ban Quản lý dự án và các ngành liên quan để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đề xuất UBND huyện chỉ đạo; Thực hiện theo đúng trình tự thủ tục về đất đai trong việc triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất, xem xét việc sử dụng đất, thu hồi, giải phóng mặt bằng, xử lý các vi phạm đất đai theo Luật.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện tin tưởng công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ hoàn thành, đạt và vượt tiến độ được giao kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.  

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức