Năm kỷ cương hành chính

Kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn năm 2017
Ngày đăng 29/11/2017 | 07:58

Thực hiện kế hoạch số 194/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2017, trong hai ngày 27 và 28/11, Đoàn kiểm tra công vụ của UBND huyện Mỹ Đức đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Với mục đích: Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức; có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nền nếp ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ Công chức, viên chức nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; hướng tới xây dựng chính quyền trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân;

Đoàn kiểm tra thông qua biên bản thanh tra tại UBND xã Phùng Xá

Qua đó, phát hiện kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan đơn vị thuộc huyện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức, coog tác tiếp dân theo quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Kiến nghị với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp.

Kiểm tra tại bộ phận Một cửa UBND Huyện

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã và các cơ quan hành chính, đơn vị sư nghiệp của huyện nhận thấy vẫn còn mộ số thực trạng như: việc chấp hành giờ giấc làm việc tại một số cơ quan vẫn chưa nghiêm, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công vụ còn muộn giờ làm, không có mặt tại ví trí làm việc. Việc đeo thẻ công chức chưa được đồng bộ, chưa có biển tên tại bàn làm việc; giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chuyên môn nghiệp vụ chưa có tính chuyên nghiệp.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến ký biên bản kiểm tra tại cơ sở

Qua đó, lãnh đạo đoàn kiểm tra của UBND Huyện yêu cầu: các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo huyện và Thành phố đề ra; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân thông qua việc thực thi công vụ tại từng vị trí công tác. Các cơ quan hành chính nhà nước cần rà soát các vị trí làm việc tại bộ phận trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và tổ chức; đảm bảo bố trí đủ công chức trực giải quyết công việc, tổ chức họp vào thời gian thích hợp không ảnh hưởng tới thời gian tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giải trình và báo cáo UBND Huyện về những thực trạng còn tồn tại; tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận một cửa tại cơ sở mình, Chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định, có tác phong lề lối làm việc chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm nề nếp, đeo thẻ công chức đầy đủ khi đến cơ quan làm việc.