LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 22 đến 27/10/2018
Ngày đăng 22/10/2018 | 15:18  | View count: 3509

Thứ/

ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

Cơ quan thực hiện

Chủ trì

Thành phần dự

Thứ Hai

Ngày 22/10

8h00’

Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật và Hội thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố.

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Lãnh đạo các cơ quan liên quan, xã Hợp Thanh

Hợp Thanh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

8h00’

Phê duyệt quy hoạch

xã Đốc Tín

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phòng QLĐT, các cơ quan liên quan, xã Đốc Tín

Phòng họp

số 2

Phòng QLĐT

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện