kinh tế - chính trị

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Đức: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 214 hộ
Ngày đăng 28/06/2022 | 14:31  | View count: 183

6 tháng đầu năm 2022, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu - đề xuất nhiều biện pháp giúp UBND huyện điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Đồng thời rà soát- tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế để tham mưu giúp huyện xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội - xã hội trong năm 2022.

Đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước về thu chi Ngân sách: nhờ triển khai nhiều giải pháp nên dự toán giao thu ngân sách hằng năm đều đảm bảo sát đúng với thực tế của địa phương, phần lớn các chỉ tiêu thu ngân sách được các xã- thị trấn thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch huyện giao, đảm bảo đủ nguồn để cân đối chi thường xuyên, chi phục vụ các nhiệm vụ đột xuất tại huyện.

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách huyện đã ước đạt 134,5 tỷ đồng, đạt 74% dự toán ngân sách HĐND Thành phố giao. Đặc biệt, Phòng luôn quản lý thực hiện tốt các khoản chi ở các khâu như xây dựng dự toán chi ngân sách  cấp huyện đảm bảo đầy đủ, chính xác. Công tác quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thẩm tra quyết toán các dự án, công trình xây dựng. 6 tháng qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Đức  đã thực hiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 214 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện; Thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đầu tư 46 dự án, công trình xây dựng, phục vụ chương trình xây dựng NTM của UBND huyện và 3 xã xây dựng NTM nâng cao là Phùng Xá, Hương Sơn và Hồng Sơn. 6 tháng cuối năm, phòng tài chính kế hoạch huyện Mỹ Đức  đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao; Thực hiện tốt công tác chi ngân sách, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí phục vụ nhiệm vụ chi thường xuyên và đột xuất trên địa bàn; Tích cực khai thác các nguồn lực đầu tư để đáp ứng nhiệm vụ chi đầu tư phát triển phục vụ chương trình huyện đạt chuẩn NTM năm 2022.