KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 28/02/2019 | 02:39 PM  | View count: 395
Ngày 27/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 05:30 PM  | View count: 6785
Thực hiện kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 05:40 PM  | View count: 470
Ngày 18/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 822/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/02/2019 | 05:46 PM  | View count: 375
Ngày 15/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 758/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục...

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:31 PM  | View count: 714
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 08:40 AM  | View count: 731
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2018 | 03:42 PM  | View count: 488
Ngày 03/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND công bố danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

Ngày đăng 27/11/2018 | 04:06 PM  | View count: 506
Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6395/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Thông báo về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2018 | 08:54 AM  | View count: 412
Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4847/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:02 PM  | View count: 442
Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 441
Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/07/2018 | 05:15 PM  | View count: 280
Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3407/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Những quy định mới của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:19 PM  | View count: 486
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có nhiều quy định mới về...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/03/2018 | 04:37 PM  | View count: 319
  Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục...

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 03:39 PM  | View count: 1513
Nội dung chi tiết xem  tại đây