KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2021
Ngày đăng 29/01/2021 | 09:56  | View count: 50

Nội dung chi tiết xem   tại đây