KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/01/2020 | 10:05  | View count: 147

Ngày 15/01/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số  317/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết xem     tại đây