KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/08/2019 | 09:43 AM  | View count: 24
Ngày 29/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/07/2019 | 09:49 AM  | View count: 11
Ngày 19/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 03:28 PM  | View count: 4488
Ngày 19/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát TTHC năm 2019.

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/06/2019 | 05:44 PM  | View count: 327
Ngày 10/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ...

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2019 | 09:39 AM  | View count: 359
               Ngày 12/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/03/2019 | 02:28 PM  | View count: 421
Ngày 18/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/03/2019 | 09:18 AM  | View count: 350
Ngày 04/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 28/02/2019 | 02:39 PM  | View count: 343
Ngày 27/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 05:30 PM  | View count: 6302
Thực hiện kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 05:40 PM  | View count: 385
Ngày 18/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 822/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/02/2019 | 05:46 PM  | View count: 332
Ngày 15/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 758/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục...

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:31 PM  | View count: 626
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 08:40 AM  | View count: 633
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2018 | 03:42 PM  | View count: 440
Ngày 03/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND công bố danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

Ngày đăng 27/11/2018 | 04:06 PM  | View count: 383
Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6395/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Thông báo về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2018 | 08:54 AM  | View count: 367
Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4847/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:02 PM  | View count: 388
Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 381
Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/07/2018 | 05:15 PM  | View count: 238
Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3407/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Những quy định mới của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:19 PM  | View count: 377
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có nhiều quy định mới về...