khoa học công nghệ

Mỹ Đức tăng bậc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
Ngày đăng 11/07/2018 | 10:14  | View count: 3036

Ngày 08/7/2018, UBND thành phố Hà Nội công bố Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Sở và các cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức năm 2017 vươn lên đứng thứ 11/30 quận, huyện, thị xã tăng 14 bậc so với xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2016, sánh vai với các quận nội thành Hà Nội. Đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành từ huyện đến các xã, thị trấn.

Ngày10/7//2018, UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Văn bản số 917/UBND-NV về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2018, qua đó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao và biểu dương công tác tham mưu, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đưa ra phương hướng cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới và phấn đấu duy trì xếp hạng chỉ số CCHC năm 2017 trong những năm tiếp theo.

Hồng Chiên - Thu An