khoa học công nghệ

Bàn giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng HĐND-UBND Huyện
Ngày đăng 26/01/2018 | 17:16  | View count: 1937

Chiều ngày 26/01, Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị Bàn giao công tác Kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp huyện sang Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tại Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND - UBND huyện. Thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành từ 25/9/2017, Công văn số 61/UBND-KSTTHC ngày 04/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 17/8/2017, Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND-UBND huyện. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển giao từ phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND - UBND cùng cấp. Phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND - UBND huyện đã thống nhất ký biên bản bàn giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện.

Để đảm bảo công tác bàn giao, phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND -UBND huyện rà soát cập nhật các thủ tục hành chính của Huyện lên Cổng thông tin điện tử Huyện. Văn phòng HĐND - UBND huyện là cơ quan thường trực công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện kể từ 09/01/2018./.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức