khoa học công nghệ

Kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng 08/02/2017 | 10:26  | View count: 1157

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ - UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 104/QĐ-UBND Ngày 2/2/2017 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngày 07/02, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, văn hóa công sở, chấp hành giờ giấc hành chính và hoạt động của bộ máy một cửa; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Kiểm tra tại thị trấn Đại Nghĩa

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn đều chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, thời gian làm việc, không có cán bộ, công chức hút thuốc lá và uống rượu, bia trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức; triển khai việc phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức, ban hành nội quy làm việc và niêm yết công khai, giải quyết các thủ tục hành chính; bố trí địa điểm, xây dựng quy chế tiếp công dân và hồ sơ tiếp công dân được lưu theo quy định và có niêm yết quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tuy nhiên, một số đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như cán bộ, công chức đi làm việc muộn so với thời gian quy định, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức hút thuốc lá nơi làm việc; chưa niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính….

Tổ kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đến cán bộ, công chức; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm giờ giấc làm việc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái với quy định của nhà nước; đảm bảo triển khai thông suốt các dịch vụ công phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp. 

Kiểm tra tại xã Xuy Xá

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, thực hiện đúng chế độ công vụ, phục vụ nhân dân, đặc biệt ở các bộ phận một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến cơ sở, không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và nhân dân; không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đi du lịch, lễ hội vào các ngày làm việc, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt của các cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tiếp theo, tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện sẽ tiến hành thường xuyên kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Nguyễn Quyền