CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông báo thời gian làm việc từ ngày 01 tháng 9 năm 2016
Ngày đăng 31/08/2016 | 17:10  | View count: 765

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, UBND huyện ban hành Công văn số 1026/UBND-VP về việc thông báo thời gian làm việc từ ngày 01/9/2016.

Theo đó, thời gian làm việc của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện cụ thể như sau:

* Mùa hè: Thực hiện từ ngày 16/4 đến 15/10 hàng năm.

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 30'.

* Mùa đông: Thực hiện từ ngày 16/10 đến 15/4 hàng năm.

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30' đến 12 giờ 00'.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'.

* Thời gian thực hiện thông báo này: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây