Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy
Ngày đăng 20/01/2017 | 10:02  | View count: 7460

Hướng dẫn học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HUYỆN ỦY MỸ ĐỨC

BAN TUYÊN GIÁO

                *

Số  19  - HD/BTGHU

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Mỹ Đức, ngày  18  tháng 01 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

 

Học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU

 của Huyện ủy; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Hướng dẫn số 25 – HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 20/9/2016 của Huyện ủy; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức hướng dẫn Học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Quán triệt một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể quần chúng nhân dân.

-  Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

- Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 25 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục, đảm bảo thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn của Huyện ủy.

B. NỘI DUNG

I. Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

1. Học tập, quán triệt, triển khai thực các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm:

Tư tưởng Hồ Chí Minh: quán triệt các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại…

Về đạo đức Hồ Chí Minh: quán triệt các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức. Đó là: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...

Về phong cách Hồ Chí Minh: Quán triệt, học tập phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

2. Ban Thường vụ các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an huyện:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học và làm theo Bác. Xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Bác đối với địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nhiệm kỳ (2016 – 2021).

3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn một số vấn đề cần thiết đối với bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo:

- Thực hiện tốt đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; thực hiện tốt quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII. Báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được giúp đỡ, giám sát. Cuối năm tổng kết, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm và tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước: triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT –TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân (như đối với đảng viên) để báo cáo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện: triển khai lồng ghép các nội dung trên với sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, của huyện, ngày truyền thống thành lập ngành;tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các điển hình tiêu biểu trong học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.    Nội dung tuyên truyền

 Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25- KH/HU; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành.

 Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

2. Hình thức tuyên truyền

Sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị và đặc thù của vùng, miền, đối tượng, tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau:

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đài truyền thanh, các trang thông tin điện tử của huyện bám sát Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 6-9-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương Báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời chú ý một số điểm sau:

- Xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05, nêu gương người tốt, việc tốt đăng trên trang nhất.

- Các ban, ngành, địa phương có trách nhiệm giới thiệu gương điển hình; phối hợp với quản lý các trang thông tin điển tử, đài truyền thanh xây dựng tin, bài, chương trình để tuyên truyền rộng rãi.

2.2. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng

- Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo cấp xã cung cấp danh sách và những  thành tích của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên. Mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên các cấp.

- Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự hằng tháng ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhân dân.

2.3. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

- Tùy điều kiện thực tế, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác để phát hiện, nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia hưởng ứng viết bài. Từ những tấm gương thực tiễn đó góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người học tập và làm theo Bác.

- Hình thức thi: Thi viết; thi trắc nghiệm; thi kể chuyện; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ…bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

2.4. Tuyên truyền, cổ động trực quan

- Các đội thông tin lưu động ở cơ sở đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05, Kế hoạch số 25- KH/HU, những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

- Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Chú ý thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ, nội dung không còn phù hợp.

- Các ngành, cơ quan, đơn vị kẻ vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ.

- Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

2.5. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng huyện).

- Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

 Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, sinh nhật Bác 19-5 hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

III- Tổ chức thực hiện

1. Đối với việc học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

          Cấp ủy cơ sở có trách nhiệm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ cơ quan, đơn vị, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thành phố.

          2. Đối với việc tuyên truyền về Chỉ thị 05, kế hoạch số 25 và Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Căn cứ các nội dung nêu trên, các cấp ủy Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Trong Kế hoạch tuyên truyền cần nêu rõ công việc phải làm, phân công rõ từng đơn vị, cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, từng thời điểm cụ thể. Hằng năm có đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.

          - Đài truyền thanh huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nêu rõ công việc và thời gian thực hiện trong từng tuần, tháng, quý, năm.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh !

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa !

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc !

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân !

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm !

8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm !

9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu !

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng !

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (B/c);                   

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Đảng ủy các xã, thị trấn; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy;

- Phòng văn hóa - TT, Nhà Văn hóa - TT,

- Đài truyền thanh huyện;

- MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện;

- Lưu BTGHU.          

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

Đặng Văn Cảnh