Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mỹ Đức tiếp tục nhân rộng điển hình học tập, làm theo Hồ Chí Minh
Ngày đăng 09/02/2017 | 12:09  | View count: 35638

Nhằm thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Mỹ Đức vừa có hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện.

Theo đó, Huyện ủy Mỹ Đức yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt một cách có hệ thống chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

 Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn một số vấn đề cần thiết đối với bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Đồng thời, Huyện ủy Mỹ Đức chỉ đạo UBND huyện triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân (như đối với đảng viên) để thực hiện, báo cáo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: triển khai thực hiện lồng ghép các nội dung trên với sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, của huyện, ngày truyền thống thành lập ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Tình, Cổng GTĐT Hà Nội