Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy
Ngày đăng 20/01/2017 | 10:02  | View count: 7406

Hướng dẫn học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HUYỆN ỦY MỸ ĐỨC

BAN TUYÊN GIÁO

                *

Số  19  - HD/BTGHU

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Mỹ Đức, ngày  18  tháng 01 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

 

Học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/HU

 của Huyện ủy; nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Hướng dẫn số 25 – HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch s