hoạt động huyện

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019
Ngày đăng 21/03/2019 | 15:46  | View count: 1864

Sáng ngày 20/3, UBND - UBMTTQ xã Hồng Sơn đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019.

Về dự và chỉ đạo hội nghị, ở huyện có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin. Ở xã có Đồng chí Hoàng Quốc Toản, HUV - Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban nghành đoàn thể, của xã và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch MTTQ xã đã báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở 7/7 thôn năm 2019, qua hội nghị đại biểu nhân dân ở các thôn tổng số có 452 đại biểu về dự, có 32 ý kiến bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở các ý kiến đều tập trung bàn bạc về việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và xây dựng một số công trình phúc lợi và công trình tâm linh….  Đồng chí Đặng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 và chương trình hành động năm 2019. Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 đã tập trung vào các nội dung: xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa hành vi ứng xử, giữ gìn phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục loại bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường trật tự phòng chống tội pham, tệ nạn xã hội tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng các gia đình văn hóa, làng văn hoá, tập trung giải quyết những vấn đề bức súc nảy sinh trong nhân dân, xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, Nghị quyết trong năm qua đã được phổ biến, tuyên truyền, triển khai tới các hộ gia đình, cơ quan, trường học, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã để cùng thực hiện. Kết quả cụ thể năm 2018 xã đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản đó là về kinh tế thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo từ 55 hộ giảm còn 48 hộ bằng 2,38%, tổ chức xây 6 nhà đại đoàn kết cho 6 hộ nghèo. Đến nay 7 làng và 3 cơ quan đều giữ vừng làng văn hóa và cơ quan văn hóa. Tổng số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa bằng 94,5 %. Các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT phát triển, Việc  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, được thực hiện theo đúng quyết định 06 và 07  ngày 27/4/2012 của UBND thành Phố Hà Nội.

Tại hội nghị đã đề ra chương trình hành động năm 2019, về kinh tế phấn đấu bình quân thu nhập đầu người từ 40,5 triệu đồng trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,0%, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng, cơ quan văn hóa phấn đấu năm 2019 có 95% số hộ trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, phấn đấu 01 làng  và 01 cơ quan được công công nhận Làng văn hóa, cơ quan văn hóa giai đoạn 2017 - 2019, giữ vững phong trào xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu đạt 88,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt các phong trào dạy tốt, học tốt, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng và tu sửa các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, rãnh thoát nước, công trình tâm linh và các công trình khác trong khu dân cư. Hoàn thành các nhiệm vụ về Văn hóa - Giáo dục - An ninh - Quốc phòng.

Tại hội nghị các đại biểu đã biểu quyết 100% về những nội dung  nhiệm vụ năm 2019, đồng thời chủ tọa hội nghị yêu cầu mỗi đại biểu về dự hội nghị là một tuyên truyền viên để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Nguyễn  Văn Luyện - Chủ tịch MTTQ xã Hồng Sơn