đảng - đoàn thể

Huyện Mỹ Đức học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 03/11/2021 | 16:05  | View count: 225

Sáng ngày 3/11, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, các đại biểu cán bộ chủ chốt huyện và các xã, thị trấn được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt, giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo đó, chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuyên đề được triển khai trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.
Nội dung chuyên đề gồm 02 phần: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay". 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “ Việc tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhằm nâng cao kiến thức và bản lĩnh chính trị; nâng cao nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025/.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Huyện