đảng - đoàn thể

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 02/11/2021 | 15:54  | View count: 224

Ngày 02/11, Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình hành động công tác của Thành ủy khóa XVII tới trên 200 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Báo cáo viên của Trung ương triển khai, quán triệt những những nội dung cơ bản của các văn kiện được trình trong Đại hội như: Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của BCH TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia…Đặc biệt toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đã được quán triệt 10 chương trình hành động công tác của Thành ủy khóa XVII và  học tập chuyên đề toàn khóa việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên vì một Việt Nam thịnh vượng.

Đ/c Đào Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Báo cáo viên của Trung ương Quán triệt tại hội nghị

Báo cáo viên chú trọng đi sâu phân tích những vấn đề mới, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược...), để các các Đảng viên thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là đất nước và thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dịp các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động khối Cơ quan Chính quyền huyện nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để quán triệt và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện tại đơn vị, địa phương.

Văn Mạnh