đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2019
Ngày đăng 08/07/2019 | 11:21  | View count: 4005

Sáng ngày 8/7/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức mở lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2019, có 109 học viên là các đảng viên ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy về dự học tập.

Tham gia khoá học, học viên được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề, với 195 tiết theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị.

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị này kế thừa những nội dung cơ bản, hợp lý của chương trình, tài liệu sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ban hành năm 2002; tham khảo có chọn lọc bộ giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chương trình, giáo trình các bộ môn lý luận chính trị dành cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng không chuyên Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cập nhật, bổ sung những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực lý luận chính trị, những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng và các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu nhận thức cần đạt được đối với người học, chương trình sơ cấp lý luận chính trị này có bước đổi mới cơ bản về bố cục và kết cấu theo lôgíc chặt chẽ và giảm tải, gắn với yêu cầu thực tiễn đất nước, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Theo Kế hoạch, lớp học được diễn ra đến hết ngày 08/8/2019.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện