chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

Ngày đăng 07/06/2021 | 03:30 PM  | View count: 69
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Niêm yết các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 20/05/2021 | 03:30 PM  | View count: 57
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/05/2021 | 08:00 PM  | View count: 61
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:26 PM  | View count: 101
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện sau ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 83
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:30 PM  | View count: 140
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 11:03 AM  | View count: 122
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/03/2021 | 08:57 AM  | View count: 671
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/02/2021 | 04:19 PM  | View count: 219
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:22 AM  | View count: 80
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 26/02/2021 | 11:19 AM  | View count: 173
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công khai trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vạn Kim

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:41 AM  | View count: 78
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:23 AM  | View count: 99
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 11:11 AM  | View count: 409
Nội dung chi tiết xem   tại đây