chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
Ngày đăng 04/09/2019 | 08:46  | View count: 145

Nội dung chi tiết xem   tại đây