chỉ đạo điều hành

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 31/10/2016 | 16:50  | View count: 500

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính" trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng  phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như xây dựng huyện Mỹ Đức và Thủ đô trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, ngày 31/10/2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Nội dung chi tiết xem tại đây