chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 22/09/2016 | 10:12  | View count: 323

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phát triển thanh niên huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng thế hệ thanh niên huyện Mỹ Đức phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm phù hợp; có sức khỏe, có văn hóa, kỹ năng sống và ý chí vương lên làm giàu; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên.

Ngày 21/9/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 1141/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung chi tiết xem tại đây