chỉ đạo điều hành

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính
Ngày đăng 26/08/2016 | 10:16  | View count: 243

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Mỹ Đức đang hưởng lượng ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính nhưng chưa theo học lớp "Bồi ưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính". Ngày 25 tháng 8 năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Nội dung chi tiết xem tại đây