chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện
Ngày đăng 21/07/2016 | 07:19  | View count: 362

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện

Nhằm tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo và thực hiện biển hiệu trên địa bàn huyện đưa hoạt động quảng cáo, biển hiệu và trật tự theo đúng quy định của pháp luật; Việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo và Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời phải là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Ngày 20/7/2016, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 814/KH-UBND về thực hiện Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện. Nội dung chi tiết xem tại đây