Chế độ chính sách mới

Mỹ Đức tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 12/03/2016 | 12:44  | View count: 5994

Sáng ngày 10/3, Hội đồng phổ biến GDPL huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham dự hội nghị có các đ/c là thành viên Hội đồng phổ biến GDPL của huyện; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; lãnh đạo, cán bộ Phòng tư pháp, cán bộ tư pháp hộ tịch trong toàn huyện.

Các đại biểu về dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năn 2013 về Chính phủ và chính quyền địa phương. Đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, nhằm xây dựng hệ thống hành chính nhà nước hoạt động có hiệu quả, thống nhất, qua đó phát huy mạnh mẽ dân chủ và pháp quyền phục vụ phát triển đất nước. Quốc hội đã thông qua Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2015, nhằm phục vụ tốt cho việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp các đại biểu tiếp cận và hiểu rõ các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng bộ máy chính quyền, đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Thúy Huyền